Представяне

От началото на 2014г. съм редовен докторант по биофизика във Физически факултет на Софийски университет. Научноизследователската ми работа е насочена към разработване на физични модели за изучаване механизмите на функциониране и поведението на реални биологични системи и по-специално към актуална област в откриването и разработването на стратегии за нови биотехнологични приложения в медицината – изучаване свойствата на антимикробни пептиди (една обещаваща алтернатива за заместители на обикновените антибиотици). За целта провеждам молекулно-динамични симулации, използващи мощни многопроцесорни компютърни системи (суперкомпютри) и паралелизация на изчисленията.

Образование:
– СОУ „Никола Йонков Вапцаров” (средно); специалност – музика (народно пеене и тамбура); 09/2000 – 07/2008.
– Софийски университет „Св. Климент Охридски” (университетско – бакалавър); специалност – медицинска физика; 10/2008 – 07/2012.
– Софийски университет „Св. Климент Охридски” (университетско – магистър); специалност – медицинска физика; 10/2012 – 07/2013.
– Софийски университет „Св. Климент Охридски” (университетско – докторант); специалност – биофизика; 1/2014.

Публикации:
1. Издадена монография на тема „Моделни мембранни системи“, в съавторство с Ф. Симеонов и В. Кочев (2012).
2. Публикувана статия в годишника на Софийски университет „Липидни моделни системи в медицината“ в съавторство с В. Кочев (2013).
3. Публикуван абстракт в BIOMATH Journal със заглавие „Interaction of Antimicrobial Peptides with Bacterial Membrane“ в съавторство с П. Петков, В. Кочев, Л. Литов (2014).4. Предстоящо издаване на публикация, във връзка с дисертацията, с работно заглавие „All atom dynamic simulations of solution behavior of two forms of magainin monomers“, П. Петков, В. Кочев, Р. Маринова, Л. Литов (2015).

Работа:
„Експерт връзки с научни звена” в Център за трансфер на технологии към Научноизследователски сектор на Софийски университет „Св. Климент Охидски”. Основни дейности – укрепване сътрудничеството между научно-изследователската общност и индустрията; разработване на методики за оценка на технологии и технологичен одит, обучителни модули и материали, свързани с източници на финансиране, ръководство за създаване на нови фирми и бизнес планове, форми на технологичен трансфер и решаване проблеми на интелектуалната собственост.

Други умения:
– През 2013г. посещавах Лабораторията по клинична дозиметрия към Клиниката по лъчелечение – ИСУЛ. Там се включих активно в 2D индивидуално дозиметрично планиране с изодозни карти за телегаматерапевтична уредба Рокус с източник кобалт-60; 3D конформално и обемно модулирано ротационно дозиметрично планиране на планираща система „Ëclipse” за медицински линеен ускорител и верификация на лъчелечебния план чрез измервания на фантом и „in vivo”.
– От 2014г. взимам основно участие във Фондация “Rе:”, която съвместно със няколко университета, НЦСА и ЦЕРН, създава платформа “Наука и Изкуство” в България. По този проект заедно работят учени – физици, химици, биолози, психолози, невролози медици и хора на изкуството – артисти, хореографи, балетисти, композитори, музиканти, художници. Основната задача е да се намери единна, обединяваща платформа, чрез която достъпно и ясно да се представят достиженията на човешкото познание и дух. За осъществяването на тази задача, паралелно, в тесен синхрон, се развиват няколко проекта. Моята основна роля в един от проектите е разработване на оригинален алгоритъм за превод на ДНК кодове в музика. Създаване на компютърен код, чрез който могат да се прочетат ДНК последователностите от генетичните бази данни на произволни части от човешкия геном и да бъдат преведени на музикален език. Първата музика по ноти от ДНК бе на хормона на любовта (окситоцин) и бе изсвирена през ноември 2014г., като откриване на едноседмично събитие „Усещане за Вселена”, обединяващо последните достижения в науката и изкуството.

Определям се като силно мотивирана, динамична, стриктна, отговорна и диалогична личност. Вярвам в индивидуалния принос за успешната екипна работа и в тежестта на отговорността. Към своите положителни качества бих добавила инициативност, способност за определяне на приоритети, добра мобилизация и решителност при напрегнати обстоятелства.

Проект “Create your own DNA Melody”

Вярвам, че добрата идея е неизбежно ограничена от съставните части и уменията, които я заобикалят, за това и предлаганият проект, който представлява част от дейностите за изграждане на платформа, обединяваща Наука и Изкуство в България, свързва основните ми интереси – биофизика и музика. По проекта ще работят съвместно Софийски университет, Съвместен Геномен Център и Национална Музикална Академия. Задачата на проекта е да се създаде приложение, позволяващо по атрактивен начин, чрез активно включване на потребителя, да се представят последните достижения на съвременните наука, технологии и изкуство. Приложението ще предоставя възможността, след определяне на индивидуален ДНК профил (Съвместен Геномен Център), всеки да чуе мелодията на собствения си генетичен код (Софийски университет). Преводът от биологична форма на езика на музиката се осъществява с помощта на компютърен код, базиран на, уникален и единствен за България, алгоритъм. Част от опциите ще включват – създаване на индивидуална музика, във вариация от стилове, в комбинация с 3D компютър на визуализация на динамиката на молекулата на ДНК и разработването на единно музикално произведение, чрез комбиниране на мелодии от ДНК на различни потребители (тук ролята на композитора е от решаващо значение за получаването на високо стойностен музикален продукт). Този проект позволява изключително достъпно, иновативно и провокиращо да се пресъздадат човешкото поведение и емоции.

Ами, ако там някъде има човек със същата мелодия, като вас?